Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında da Avrupa Birliği uyum Yasaları çerçevesinde yönetmeliklerde düzenleme yapmaya devam etmektedir. 25 Ocak 2017 Tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayımlanarak 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kapsamı genişletilen yeni yönetmelikte önemli görülen hususlar aşağıda yazılmıştır.
UATF kullanma zorunluluğu belirtilerek uygulamadaki gereklilik tanımlanmış olup ; günlük 1 kg ‘a kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarında UATF zorunluluğu bulunmadığı, Tıbbi Atık Makbuzu / Belgesi kullanımı zorunluluğu belirtilmiştir. Belgelerin saklanma süresi 1 yıldan 3 yıla, diğer kayıtların muhafazası 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.
Patolojik atıkların bertaraf yöntemleri tanımlanmıştır. “Patolojik atıklar yakma yöntemiyle bertaraf edilir. Ancak herhangi bir kimyasalla muamele görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dâhil vücut parçaları ve organları sterilizasyon tesisinde işlenebilir. Yalnızca kol, bacak, fetus gibi tanınabilir nitelikte olan ve enfeksiyon riski taşımayan patolojik atıklara defin işlemi uygulanabilir. Defnedilmesi talep edilen patolojik atıklar sağlık kuruluşu tarafından düzenlenecek belge ile talep eden hasta ya da hasta yakınına teslim edilir. Defin işleminin uygulanmasında 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri “Sağlık Kuruluşlarının Yükümlülükleri “ olarak değiştirilmiş ve daha önce hazırlanan ve her yıl güncellenen ünite içi atık yönetim planı tıbbi atık yönetim planı olarak ismi değiştirilmiştir. Ayrıca 3 yıllık atık yönetim planı hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulacaktır.
Tıbbi atık yönetimiyle görevlendirilen personelin 6 aylık periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanması yükümlülük kılınmıştır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen/görevlendirilecek tüm personelin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ile sterilizasyona tabi tutulması ve bertaraf edilmesi aşamalarında uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, bu atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren eğitim programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin alındığının Yetki Belgesi ile belgelenmesi zorunludur. Yetki Belgesi şartı yayımı tarihinden bir yıl sonra olarak belirtilmiştir.
Tıbbi atık konteynır kap ve kovalarının günlük temizliklerinin yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Geçici deponi alanı teknik özellikleri yeniden düzenlenmiştir. Günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu tesis etmekle, günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık konteyneri bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları tıbbi atık toplama aracına vermekle yükümlü kılınmıştır. Günlük 50 kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları istedikleri takdirde tıbbi atık geçici deposu tesis edebilirler. Ancak Çevresel riskler nedeniyle il müdürlüğünün gerekli görmesi durumunda günlük 50 kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları tıbbi atık geçici deposu tesis etmek zorundadır.

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...