Pazartesi - Cumartesi / 09:00-18:00

2019 Çevre Cezaları

Çevre Cezaları 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2019 Çevre Kanunu İdari Para Cezaları

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.546 TL,

Aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 3.093 TL,

Hava kirliliği yönünden izne tâbi tutulan tesisleri yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 72.197 TL,

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 144.404 TL,

Hava kirliliği yönünden izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 18.037 TL ceza uygulanır. Bu cezalar gerekli görülürse bir kat daha artırılarak uygulanabilir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 30.375 TL,

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atık sularını doğrudan alıcı ortama verenlere 180.509 TL,

Çevre Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde öngörülen bildirimleri yapmayan ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 18.037 TL,

Yönetmelikte belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan işyerleri ve atölyeler için 12.025 TL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 36.095 TL,

Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 72.197 TL,

Anız yakanlara her dekar için 60,11 TL,

Kaçak olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına 360,98 TL,

Çevre mühendisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 18.037 TL,

İçme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 144.404 TL,

Acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve uymayanlara 36.095 TL,

Malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 72.197 TL,

Lisanssız olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 72.197 TL,

Yukarıda yazılı bazı idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilebilir.

Görüleceği üzere çevre izin ve lisans yönetmeliğine tabi olan firmaların yeterli bir hizmet almaması, izne tabi olmayan firmaların çevre kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlardan bihaber olması durumunda karşılaşacağı cezalar oldukça yüksektir.

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba, bizimle whatsapp'tan iletişime geçebilir sorularınıza anlık cevaplar alabilirsiniz...

Bize Whatsapp'tan yazın...